Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se plačuje zaradi onesnaževanje zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva - OBRAZCI, POROČANJE, E-TROD APLIKACIJA

 

Prijava dejavnosti:
Obrazec predloži pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki uporablja gorivo za zgorevanje in sama obračunava in vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sama pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sama proizvede, in za gorivo, ki ga je nabavila v režimu odloga plačila okoljske dajatve. Če zavezanec nabavlja gorivo od osebe, ki opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava, odteguje in vplačuje v proračun ta oseba (v nadaljevanju: plačnik okoljske dajatve). 


Obrazec predloži tudi pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti in je upravljavec naprave ali male naprave, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in je hkrati skladno s predpisi o trošarinah oproščen plačila trošarine za predmetno rabo goriva.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec predloži pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki uporablja gorivo za zgorevanje in sama obračunava in vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sama pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sama proizvede, in za gorivo, ki ga je nabavila v režimu odloga plačila okoljske dajatve. Če zavezanec nabavlja gorivo od osebe, ki opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava, odteguje in vplačuje v proračun ta oseba (v nadaljevanju: plačnik okoljske dajatve). 
Obrazec predloži tudi pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti in je upravljavec naprave ali male naprave, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in je hkrati skladno s predpisi o trošarinah oproščen plačila trošarine za predmetno rabo goriva.

Pregled prodaje goriva - CO2:
Plačnik okoljske dajatve, ki gorivo proda osebam, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve (ali upravljavcu naprave, ki je do pravnomočnosti omenjene odločbe na seznamu oseb), oziroma ga uporabi sam, če gre za osebo, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, mora finančni upravi poleg obračuna predložiti tudi mesečni pregled prometa prodaje goriva osebam, ki imajo odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve. 

Letni obračun:
Oseba, ki je na seznamu oproščenih oseb, mora v svojih evidencah voditi podatke o vrsti in porabi goriva in na podlagi evidenc sestaviti letni obračun okoljske dajatve za gorivo, ki ni uporabljeno v napravah in malih napravah. 

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese v druge države članice EU ali izvozi, če dokaže, da je bila okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva plačana in je bilo gorivo izneseno z območja RS ali izvoženo z območja EU.
Uporabnik goriva, ki je nabavil gorivo s plačano okoljsko dajatvijo in ga je porabil za namene, za katere se okoljska dajatev ne plačuje.
Pravna oseba, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za gorivo, ki ga je v obdobju, ko je imela pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, nabavila s plačano okoljsko dajatvijo.


 
Kdaj

Prijava dejavnosti:
Oseba, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora vložiti prijavo za evidentiranje pred začetkom opravljanja dejavnosti. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov je treba prijaviti v treh delovnih dneh po nastopu razlogov.
Zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti prijavi dejavnost v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve. 

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec se predloži do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve, in jo plača do konca tega meseca. Obračun mora zavezanec vložiti ne glede na to, ali v davčnem obdobju nastane obveznost plačila okoljske dajatve ali ne.

Pregled prodaje goriva - CO2:
Skupaj z obračunom (do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve).

Letni obračun:
Obrazec se predloži, do 25. aprila tekočega leta (in plača do 30. aprila). Letni obračun se predloži ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese v druge države članice EU ali izvozi ter uporabnik goriva, ki je nabavil gorivo s plačano okoljsko dajatvijo in ga je porabil za namene, za katere se okoljska dajatev ne plačuje, predloži še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je gorivo porabil za prej navedene namene.
Pravna oseba, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za gorivo, ki ga je v obdobju, ko je imela pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, nabavila s plačano okoljsko dajatvijo lahko uveljavlja pravico do vračila še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je nabavil gorivo.


 Kje in kako

Prijavo, obračun ali zahtevek za vračilo vložnik odda osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, brezplačne spletne aplikacije E-TROD.

 

VIR: FURS