KLASIUS in e-iskalnik KLASIUS

 

E-iskalnik KLASIUS in več informacij vam je na voljo tukaj.

 

Kaj je KLASIUS?KLASIUS je kratica za KLAsifikacijski Sistem Izobraževanja in USposabljanja. Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) sestavljata dve klasifikaciji:

  • KLASIUS-SRV
  • KLASIUS-P.

Klasifikacije so:

  • orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov,
  • pomembne metodološke osnove za izvajanje statističnih raziskovanj.

Klasifikacije, ki se uporabljajo kot nacionalni standardi, ureja vlada s svojimi predpisi skladno z Zakonom o državni statistiki. Med take klasifikacije spada tudi KLASIUS.

KLASIUS kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statističnoanalitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialnoekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji, je Vlada RS uvedla z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Na podlagi 5. člena Uredbe o uvedbi in uporabi KLASIUS-a je SURS na podlagi predhodnega mnenja/strinjanja MVZT, MŠŠ in MDDSZ v Uradnem listu RS (št. 89/2006) objavil METODOLOŠKA POJASNILA klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.

KLASIUS se uporablja v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, in sicer za razvrščanje:

  • aktivnosti izobraževanja in usposabljanja (tj. javno veljavnih programov za pridobitev stopnje izobrazbe; javno veljavnih programov za izpopolnjevanje in usposabljanje ter drugih aktivnosti, ki so organizirane zato, da bi dosegli vnaprej določen izobraževalni smoter oz. specificiran niz izobraževalnih nalog);
  • izidov izobraževanja in usposabljanja (tj. javno veljavne izobrazbe, nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter drugih izidov, ki so izkazljivi z javnimi listinami).

KLASIUS se prav tako uporablja v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, za razvrščanje udeležencev izobraževanja, diplomantov ter izvajalcev izobraževanja, učiteljev in drugih subjektov oz. enot na področju izobraževanja in usposabljanja, vendar le preko povezave z aktivnostmi in izidi izobraževanja in usposabljanja.

Glavni namen KLASIUS-a je zagotavljanje konsistentnosti podatkov, še zlasti:

  • pri statističnem spremljanju vključenosti prebivalstva v izobraževanje in usposabljanje,
  • pri statističnem spremljanju zobrazbene oz. kvalifikacijske strukture prebivalstva.

KLASIUS pa je hkrati tudi orodje oz. podlaga za povezljivosti evidenc, informacijskih sistemov in procesov, saj omogoča enoten standarden kodni zapis za določeno isto vsebino (na primer: za izid izobraževanja »visokošolska univerzitetna izobrazba« velja standarden kodni zapis »17002 visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)«). To je še posebej pomembno zaradi registrske usmerjenosti Statističnega urada RS, kar pomeni, da si prizadevamo, da bi podatke, potrebne za statistična raziskovanja, v kar največji meri zajemali iz obstoječih uradnih oz. administrativnih zbirk podatkov in tako racionalizirali poslovanje in razbremenili poročevalske enote.


 

 

VIR: Statistični urad RS