Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (plače, regres...) + ANEKS

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije:

 
1. Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (GLEJ SPODAJ) pod točko 1 (prvi odstavek) se zvišajo za 2 % za obdobje od 1. 6. 2020 do 1. 6. 2021.
Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije se tako v obdobju od 1. 6. 2020 do 1. 6. 2021 glasi:
Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema ta kolektivna pogodba, znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača
I. 
612,00 EUR
II. 
734,40 EUR
III. 
807,84 EUR
IV.
948,60 EUR
V.
1.071,00 EUR
VI.
1.297,44 EUR
VII.
1.676,88 EUR
VIII.
2.417,40 EUR
IX.
2.754,00 EUR
2. V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Ljubljana, dne 8. julija 2020
Predstavnik delojemalcev: 
 
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije 
predsednik 
Branko Sevčnikar
Predstavnik delodajalcev: 
 
Energetska zbornica Slovenije 
predsednik 
Marjan Eberlinc
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 7. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-15/2005-23 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/3.
 
Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavnik delodajalcev:
1. Gospodarska zbornica Slovenije
– Zbornica elektronske in elektroindustrije
in
b) kot predstavniki delojemalcev:
1. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
2. KNSS Neodvisnost
3. Svet gorenjskih sindikatov
 

D O D A T E  š t.   13  h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije 

 
1. člen 
TARIFNA PRILOGA 1 
 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge 1 Dodatka št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 84/18), tako da glasita:
 
1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede se s 1. 4. 2020 povišajo za 1,7% in znašajo:
 
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v €
I.
587,50
II.
601,66
III.
660,05
IV.
743,22
V.
810,47
VI.
943,19
VII.
1.097,14
VIII.
1.252,86
IX.
1.474,06

 

Mesečni zneski najnižjih osnovnih plač se delijo s 174 ur in se urni zneski zaokrožijo na 2 decimalki.
 
2. Najnižji regres za letni dopust za leto 2020 znaša 990 €.
 
2. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 1 po Dodatku št. 12.
 
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
 
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije 
Predsednica Upravnega odbora 
Sara Čučnik
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
Predsednica 
Lidija Jerkič
 
KNSS Neodvisnost 
Predsednica 
Evelin Vesenjak 
 
Svet gorenjskih sindikatov 
Predsednica 
Nežka Bozovičar 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 22. 4. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/54 o tem, da je Dodatek št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 11/14.