Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (2020)

V Uradnem listu RS št. 81/2019 si bile objavljene naslednje Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti:

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 68. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti tako, da se po novem glasi:
»(1) Zaradi posebnih pogojev dela in potovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v delovni čas, dodatek za delo na oddaljenem gradbišču na dan, in sicer:
 
Če je gradbišče oddaljeno do 30 km
0 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilometrov
1,05 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 40 dopolnjenih kilometrov
2,10 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 50 dopolnjenih kilometrov
3,15 EUR
Za vsakih nadaljnjih 10 dopolnjenih kilometrov
1,05 EUR/dopolnjenih 10 km

 

2. člen 
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v tč. 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se odstavka (2) in (3) glasita:
(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 5,00 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja 10 ali več ur pripada delavcu 0,76 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po 8. urah prisotnosti na delu.
 
3. člen 
Zneski regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, opredeljeni v tč. 3 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se tč. 3 glasi:
»Regres za letni dopust 
Regres za letni dopust se izplača v višini 1.000,00 € bruto.
Jubilejna nagrada 
Jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460,00 €
– za 20 let: 689,00 €
– za 30 let: 919,00 €
– za 40 let: 919,00 €«
 
4. člen 
Podpisniki Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti so sklenili dogovor, da bodo pogajanja o najnižjih osnovnih plačah nadaljevali v marcu 2020.
 
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2020 dalje.
 
Ljubljana, dne 19. decembra 2019