Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (velja od 1. 1. 2020) - tarifni razredi

V Uradnem listu RS št. 52/2019 je bil objavljen naslednji Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti:

1. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 1. 2020 dalje znašajo:
I. 
tarifni razred
484,18 EUR
II. 
tarifni razred
532,61 EUR
III. 
tarifni razred 
590,71 EUR
IV. 
tarifni razred
663,34 EUR
V. 
tarifni razred
755,35 EUR
VI. 
tarifni razred
866,70 EUR
VII. 
tarifni razred
982,91 EUR
VIII. 
tarifni razred
1360,57 EUR
IX. 
tarifni razred
1641,40 EUR«

 

2. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
 
3. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2020 dalje.