Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

V Uradnem listu RS je bil 5. 10. 2018 objavljen naslednji Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede:

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet urejanja) 
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v višji plačni razred (v nadaljevanju: napredovanje v plačne razrede) pri Zagovorniku načela enakosti.
(2) Napredovanje v plačne razrede po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje v Pravilniku o napredovanju uradnikov v nazive.
(3) Javni uslužbenec napreduje v plačne razrede vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen 
(Pomen izrazov) 
(1) Odgovorna oseba po tem pravilniku je zagovornik.
(2) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje v plačne razrede.
(3) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
(4) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
(5) Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(6) Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(7) Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(8) Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(9) Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 
3. člen 
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev) 
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti.
(2) Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na:
– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(Postopek ocenjevanja) 
(1) Javne uslužbence se oceni enkrat letno, in sicer najkasneje do 1. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(2) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so pri Zagovorniku načela enakosti v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani Zagovornika načela enakosti odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (materinski in starševski dopust).
(3) Javnega uslužbenca, ki mu preneha delovno razmerje pri Zagovorniku načela enakosti, kjer je bil zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, se oceni in se mu izroči kopija Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, izvirnik pa se hrani v personalni mapi javnega uslužbenca.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora odgovorna oseba v primerih, ko je javni uslužbenec pri Zagovorniku načela enakosti zaposlen manj kot šest mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju, izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje. Delodajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati vse predloge ocen predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca in na tej podlagi določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju. Javnemu uslužbencu se izroči kopija Predloga ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, izvirnik pa se hrani v personalni mapi javnega uslužbenca.
(5) V roku iz prvega odstavka tega člena mora odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga po pooblastilu določi zagovornik, izpolniti Prilogo I – Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, ki je sestavni del tega pravilnika ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju, ki je Priloga II tega pravilnika in njegov sestavni del. Ocenjevalni listi za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju in Evidenčni listi napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(6) Javnega uslužbenca, ki na podlagi določb drugega odstavka tega člena, ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev) 
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbence. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.
6. člen 
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev o napredovanju) 
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev ugotovi notranja organizacijska enota, ki skrbi za kadrovske zadeve.
7. člen 
(Pisno obvestilo, aneks k pogodbi o zaposlitvi) 
(1) Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Notranja organizacijska enota, ki skrbi za kadrovske zadeve hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen 
(Napredovanje) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorna oseba, pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti. Javnemu uslužbencu se izroči kopija Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, izvirnik pa se hrani v personalni mapi javnega uslužbenca.
III. PREHODNE DOLOČBE 
9. člen 
(1) Javnemu uslužbencu se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
(2) Postopek ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v višji plačni razred v letu 2018 se izvede ob smiselni uporabi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-1/2018/1
Ljubljana, dne 25. septembra 2018
EVA 2018-1318-0001
Miha Lobnik l.r.
Zagovornik načela enakosti 
Priloga I: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju
Priloga II: Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju
Priloga III: Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javnega uslužbenca