Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - velja od 4.6 dalje

Podrobne informacije so vam na vojo tukaj

 

Šesti odstavek 143. člena pravilnika
Točka a) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika
Po točki a) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika je d
oločena izjema od obveznosti
izdajanja računov
za dobave blaga in storitev
osebam,
ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam
končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in
oproščenih) dobav v tekočem koledarske
m letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla
znesek 5.000 e
u
rov
, pod pogojem, da tako dobavo opravijo:
-
nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV
-
1
ali
-
drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava
, na prim
er
društva
),
ob pogoju,
da kumulativno izpolnj
ujejo pogoje
:
a)
njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti,
temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
b)
jih upravljajo in vodijo
večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno
ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
c)
zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih
odobrenih cen, ali za dobave, za katere ni potr
ebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot
jih za podobne dobave zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.
Na podlagi točke a) novega šestega odstavka 143. člena izjema od obveznosti izdajanja računov za
vse dobave blaga in storitev velja zgolj
za najmanjše davčne zavezance, pri katerih gre tradicionalno
povsem ali pretežno za
prostovoljne (
volonterske
)
organizacije
.
Navedeno pa ne pomeni, da je pogoj
za izjemo od izdajanja računov, da so dobave blaga ali storitev, ki jih opravijo te nepridobitne
organizacije, oproščene skladno z 11. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV
-
1 ali skladno s 43.
členom ZDDV
-
1, ampak lahko te nepridobitne organizacije opravljajo tudi katere koli
druge
obdavčene ali oproščene dobave blaga ali storitev, članom ali nečlanom
, za katere pa jim po novi
točki a) šestega odstavka ni treba izdati računa v skladu z DDV zakonodajo. Izjem
a
od obveznosti
izdajanja računov
velja
tako v primeru občasnih dogodkov, kot tudi v primeru kontinuiranih dobav
(večkrat na leto) ali po vnaprej d
oločenem programu (npr. vsak mesec, nekaj dni v mesecu, vsak
določen dan/dneve v tednu ali pogosto v času sezone ipd.).
2
/
3
Do izjeme od obveznosti izdaje računa so tako po točki a) novega šestega odstavka upravičene
nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV
-
1. To so tiste nepridobitne
organizacije (osebe javnega prava), ki so ustanovljene s cilji po
litične, sindikalne, verske
,
rodoljubne,
filozofske, humanitarne ali državljanske narave. V teh primerih so to nepridobitne organizacije, ki
opravljajo:
-
dejavnost sindikatov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.2;
-
dejavnos
t verskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.91;
-
dejavnost političnih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.92;
-
dejavnost drugih članskih organizacij pod šifro standardne klasifikacij
e dejavnosti: S/94.99.
Poleg nepridobitnih organizacij (oseb javnega prava), pa bodo do izjeme od obveznosti izdajanja
računov po točki a) novega šestega odstavka
upravičene
tudi osebe zasebnega prava (npr. društva),
ki izpolnjujejo pogoje
za izjemo od ob
veznosti izdajanja računov
in bodo opravljale:
a)
dobave svojim čla
nom kot povračilo za članarino ali
b)
dobave v primerih, ko se ne pobira članarina (npr. v primeru občasnih ali rednih aktivnosti
upokojenskih društev, planinskih društev, prodaja koledarjev gasilskih društev, ipd.).
To pomeni, da so s to določbo zajete situacije, ko npr. društvo za upokojen
ce organizira izlet, ki se v
celoti financira iz zneska članarine, kot tudi primeri, ko izlet v celoti financira član društva sam ali pa
oseba, ki sicer ni član društva, se pa udeleži izleta, ki ga organizira društvo (npr. izleta se udeleži
upokojenka, ki
je članica društva za upokojence in njena upokojena prijateljica, ki ni članica tega
društva ali njen družinski član (vnuk, otrok), ki ni niti upokojenec niti član tega društva). Zajete pa so
tudi situacije, ko se izlet do določene višine krije iz članarin
e, razliko do polne cene pa plača član
društva sam. Vključene so tudi situacije, ko npr. planinsko društvo organizira pohode za manjše
število pohodnikov vsako prvo nedeljo v mesecu po vnaprej določenem programu; društvo
odvisnikov, ki organizira petkrat l
etno skupno druženje za svoje člane; vaško kulturno društvo, ki
enkrat na mesec pripravi amatersko gledališko ali glasbeno predstavo; društvo proti mučenju živali,
ki organizira licitacijo izdelkov ali doniranih predmetov za zbiranje sredstev za brezdomne
živali, pri
katerih gre za redno dejavnost društva, čeprav ni vnaprej terminsko določena, ipd.
Točka b) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika
Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla
prag 5.0
00 evrov obdavčljivih dobav, pa bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od
obveznosti izdajanja računov za določene dobave na podlagi točke b) novega šestega odstavka 143.
č
lena
pravilnika.
Po tej točki je izjema od obveznosti izdajanja račun
ov dodatno predvidena za
dobave blaga in storitev v zvezi z dogodk
i za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako
dobavo:
-
opravijo osebe:
a)
katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko
prvega odstavka
42. člena ZDDV
-
1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z
domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije iz točke a), nepridobitne
organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s
kulturnimi s
toritvami)
,
b)
ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV
-
1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV
davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV
-
1),
-
dogodek
organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in
-
ni verjet
no, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.
Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja npr. za dobave blaga na šolskih
bazarjih in dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselici (npr. vstopnice in
druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delova
nje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem
za kupljeno »srečko« prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki,
3
/
3
zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu). Niso pa zajete dobave blaga in
storitev, ki jih
gostinec opravi na gasilskih veselicah v svojem imenu.
Vrednost opravljenih dobav v teh primerih ni omejena, kot tudi ni predpisanih dodatnih evidenc o
opravljenih dobavah v zvezi s takšnimi dogodki za zbiranje denarnih sredstev (velja le za osebe, ki
op
ravljajo določene dejavnosti, ki so oproščene; dogodke za zbiranje denarnih sredstev te
organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist; ni verjetno, da taka oprostitev
vodi k izkrivljanju konkurence).
Sedmi odstavek 143. člena
pravilnika
O
seb
e
iz a) točke novega šestega odstavka 143. člena pravilnika, ki z obdavčljivimi (obdavčenimi in
oproščenimi) dobavami v tekočem koledarskem letu presežejo znesek 5.000 eurov
(torej več ne
izpolnjujejo pogojev za izjemo od obveznosti izdajan
ja računov po a) točki šestega odstavka)
,
lahko
uveljavljajo izjemo od obveznosti izdajanja računov le za dobave blaga in storitev v skladu z b) točko
šestega odstavka 143. člena pravilnika.
Osm
i odstavek 143.
č
lena pravilnika
Z novim
osmim
odstavkom
143. člena
je določeno, da mora davčni zavezanec za dobave, za katere
velja izjema od obveznosti izdajanja računov, zagotoviti podatke v svojem knjigovodstvu.
Pojasnjujemo, da je i
zjema od obveznosti izdajanja računov predvidena le za namene DDV, ne pa
tudi za druge namene. V kolikor je obveznost izdaje računa predpisana na podlagi druge
zakonodaje,
pa je treba
izdati račun. Navedeno
pa
pomeni, da
za
dobave, za katere je po DDV
zakonodaji določena izjema od obveznosti izdajanja računov,
ni določena
obvez
nost davčnega
potrjev
a
nja računov po
z
akonu
, ki ureja davčno potrjevanje računov.