Skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca ali samozaposlenega

Uradnem listu RS št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022 sta bili objavljeni dve noveli zakona:

 • Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR in
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ.

Obe spremembi se uporabljata od 1. marca 2022.

Obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca se skrajša iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti 01-bolezen, 02-poškodba izven dela ali 05-poškodba po tretji osebi izven dela. Za zadržanosti od dela od vključno 1. 3. 2022 (pri obračunu nadomestil za mesec marec 2022 in nadaljnje mesece) se nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne, ne glede na to, ali je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju ali v marcu 2022.

Pristojnost za odločanje o zadržanosti od dela se ne spreminja, torej še naprej izbrani osebni zdravnik odloča o začasni nezmožnosti za delo 30 koledarskih dni, imenovani zdravnik pa od vključno 31. koledarskega dne.

ZDR-1C prinaša spremembe četrtega odstavka 137. člena ZDR, pri t.i. recidivu. Ko je začasna zadržanost zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, ki bremeni delodajalca, v marcu 2022 ali pozneje, mora biti prva oziroma predhodna zadržanost od dela do 20 delovnih dni (tudi, če se je zadržanost sicer začela v februarju, vendar se je nadaljevala v marcu), sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni, nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, o kateri mora od prvega dne zadržanosti odločiti tudi imenovani zdravnik ZZZS in bremeni ZZZS.  (pred novelo je bila prejšnja zadržanost do 30 delovnih dni)

Zaradi novele ZDR je prišlo tudi do spremembe v tretjem odstavku 137. člena ZDR. Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih začasne zadržanosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, v posameznem koledarskem letu največ za 80 delovnih dni,  (pred novelo, torej za leto 2021 in predhodna leta je  bil pogoj za uveljavitev te pravice 120 delovnih dni izplačila s strani delodajalca).

Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil ta 81. delovni dan, da ga bo zdravnik vpisal v predlog imenovanemu zdravniku ZZZS. Ta bo odločil o začasni  zadržanosti od dela od vključno 81. delovnega dne dalje. Ob vložitvi zahtevka za refundacijo pa mora delodajalec dokazati, da je že izplačal nadomestilo za vseh 80 delovnih dni koledarskega leta.

Noveli vplivata torej na več postopkov pri obračunu nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so podrobno opisani v nadaljevanju.


Izračun 1. delovnega dne v breme ZZZS

ZDR-1C in ZZVZZ-R določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki idr.), in sicer iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:

 • 01-bolezen
 • 02-poškodba izven dela
 • 05-poškodba po tretji osebi izven dela

Nadomestilo za mesec marec 2022 in nadaljnje mesece bo izplačano v breme OZZ, če bo zavarovanec dosegel 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo pred 1. marcem 2022, ali če bo ta pogoj dosegel v mesecu marcu 2022 oziroma v naslednjih mesecih. To pomeni, da se:

 • za vse zadržanosti od dela iz razlogov 01, 02 in 05 od vključno 1. 3. 2022 (torej pri obračunu nadomestil za mesec 03 2022 in nadaljnje mesece) nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne.
 • za vse zadržanosti od dela iz razlogov 01, 02 in 05 do vključno 28. 2. 2022 (torej pri obračunu za mesec 02 2022 in pretekle mesece) nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 31. delovnega dne.

Zaradi lažjega razumevanja navajamo dva primera (več jih najdete v drugi prilogi na dnu sporočila):
A. Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni od 28. 1. 2022. Dne 24. 2. 2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka), nadomestilo je še za celotni februar 2022 v breme delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Ker se zakon uporablja šele od 1. 3. 2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme OZZ od 1. 3. 2022 dalje (ne glede na to, da je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju 2022).

B. Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi poškodbe izven dela od 24. 2. 2022. Dne 24. 3. 2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka). Ker se zakon uporablja od 1. 3. 2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme OZZ od 25. 3. 2022 dalje (torej od 21. delovnega dne). Nadomestilo plače za obdobje 24. 2. - 28. 2. 2022 in za 1. 3. - 24. 3. 2022 bremeni delodajalca oz. samostojnega zavezanca.

Samostojni zavezanci navedeno upoštevajo tudi pri oddaji obrazcev OPSV v FURS-ov elektronski sistem eDavki, torej da jih v primeru razlogov 01, 02 in 05 bremenijo prispevki za marec 2022 in nadaljnje mesece le za prvih 20 delovnih dni začasne nezmožnosti (upoštevaje, da je delovni koledar v skladu s Pravili OZZ za samostojne zavezance razdeljen na 5 delovnih dni).

Pri tej spremembi (30-->20 delovnih dni)  pa se pristojnost za odločanje o zadržanosti od dela ne spreminja. To pomeni, da še naprej izbrani osebni zdravnik odloča 30 koledarskih dni o začasni nezmožnosti za delo  (razen če gre za nego, za katero za določeno, da sam odloča krajše obdobje), imenovani zdravnik pa odloča od vključno 31. koledarskega dne zadržanosti.

Za razloga zadržanosti 03-poklicna bolezen in 04-poškodba pri delu ostaja štetje delovnih dni v breme ZZZS enako kot do sedaj - torej je nadomestilo v breme ZZZS od 31. delovnega dne (in odločanje imenovanega zdravnika od vključno 31. koledarskega dne).


Prejšnja zadržanost pri recidivu:  30 delovnih dni --> 20 delovnih dni

ZDR-1C prinaša spremembe tudi v primeru četrtega odstavka 137. člena (t.i. recidiv).

 • Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v mesecu februarju 2022 ali prej (da se je torej zaključila do konca februarja 2022), mora biti le-ta do 30 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa sledi nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).
 • Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v marcu 2022 ali pozneje (tudi če se je zadržanost začela v februarju, a se je nadaljevala v marec 2022), mora biti le-ta do 20 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).


121. dan --> 81. dan

ZDR-1C prinaša spremembe v primeru tretjega odstavka 137. člena ZDR, in sicer skrajšanje obdobja iz 120 delovnih dni na 80 delovnih dni.

Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe, ki ni povezana z delom (razloga 02 in 05), v posameznem koledarskem letu največ za:

 • 120 delovnih dni, če je šlo za leto 2021 (ali prejšnja leta) oziroma
 • 80 delovnih dni, če gre za leto 2022 (ali naslednja leta).

Za čas daljše odsotnosti, to je:

 • od vključno 121. delovnega dne (v letu 2021 ali prej) oziroma
 • od vključno 81. delovnega dne (v letu 2022 ali pozneje)  

izplača delodajalec nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ob pogoju, da je o zadržanosti od vključno 121.delovnega dne (leta 2021 ali prej)  oz. 81. delovnega dne (leta 2022 ali pozneje) z odločbo odločil imenovani zdravnik.

Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil 81. delovni dan (v letu 2022 ali prihodnjih letih), da ta datum osebni zdravnik vpiše v predlog imenovanemu zdravniku, ki bo odločil o začasni nezmožnosti za delo iz razlogov 01, 02 in/ali 05 od vključno tega 81. delovnega dne.

Delodajalec mora ob vložitvi zahtevka za refundacijo v takih primerih priložiti eBOL-e za razloge 01, 02 in 05, na katerih so zadržanosti, ki so bremenile delodajalca in ustrezne plačilne liste, iz katerih je razvidno, da je bilo nadomestilo za 80 delovnih dni iz navedenih razlogov v breme delodajalca delavcu dejansko izplačano.

V 80 delovnih dni v breme delodajalca, ki so pogoj za uveljavitev pravice iz 3. odstavka 137. člena ZDR, se seštevajo delovni dnevi, izplačani v breme delodajalca, za mesece januar, februar, marec....za november in za december tekočega leta, seveda ob pogoju, da jih je delodajalec dejansko izplačal.

 

Vir.: ZZZS

 


Vabljeni na izobraževanja s področja plač, kjer boste seznanjeni z novostmi, ki jih morate upoštevati. Več informacij tukaj!