Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 57/2018 je bil objavljen naslednji Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti:

 

1. člen 
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno- informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodajo novi osemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se glasijo:
 
»(18) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v sedemnajstem odstavku te točke, se s 1. julijem 2018 povečajo za 1 % za založniško in knjigotrško dejavnost.
 
(19) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost naslednje:
 
Tarifni razred
RR
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
1,00
440,81
409,42
II. manj zahtevna dela
1,15
506,94
470,84
III. srednje zahtevna dela
1,30
573,06
532,26
IV. zahtevna dela
1,45
639,19
593,67
V. bolj zahtevna dela
1,70
749,39
696,02
VI. zelo zahtevna dela
2,20
969,80
900,74
VII. visoko zahtevna dela
2,60
1.146,13
1.064,52
VIII. najbolj zahtevna dela
3,30
1.454,69
1.351,11
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
3,80
1.675,10
1.555,82
in veljajo od 1. julija 2018 dalje.«
(20) Za časopisno-informativno in revijalno dejavnost ostajajo izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene in veljajo zneski iz Aneksa št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnost (Uradni list RS, št. 83/16).
 
2. člen 
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
 
3. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2018 dalje.
 
Ljubljana, dne 2. avgusta 2018
Gospodarska zbornica – 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
Predsednik UO 
Bojan Švigelj l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
Predsednik 
Bogdan Božac l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
Predsednik 
Jakob Počivavšek l.r.
 
Sindikat založniške, časopisno-informativne 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
Predsednik 
Emil Serafin l.r.
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 9. 8. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/29 o tem, da je Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 12/12.