Minimalna plača 2021

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

 

Elementi minimalne plače

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo ter
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

 

 

Minimalna plača znaša:

 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

   

  Od 1. januarja 2021 dalje pa se minimalna neto plača določa vsako leto posebej, upoštevajo minimalne življenjske stroške.

  Minimalna plača v 2021 znaša 1.024,24 EUR.

 

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

V minimalno plačo se s 1.1. 2020 ne vštevajo:

 • del plače za delovno uspešnost,
 • plačilo za poslovno uspešnost ,
 • dodatek za delovno dobo,
 • dodatki za posebne pogoje dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ).

 

Od januarja 2021 se uporabljal formula na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

 

Podatki za pretekla obdobja

 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evrov
 • od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evrov  
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evrov

 


Vabljeni na izobraževanja s področja plač - oglejte si jih tukaj!