Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

V Uradnem listu RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021 je bila objavljena naslednja Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je stopila v veljavo 17. 7:

1. člen

V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19 in 180/20) se v 15. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Uporaba lastnega motornega vozila za službeno potovanje v tujino je izjemoma mogoča samo na podlagi naloga za službeno potovanje, če drugače službenega potovanja ni mogoče opraviti. Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, se zaposlenemu povrnejo stroški v višini 30 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, sporočena Evropski komisiji za pretekli mesec. Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motorne

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-22/2021

Ljubljana, dne 15. julija 2021

EVA 2021-3130-0032

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik