Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (od 5. 12. 2020)

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020

1. člen

V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

(1) Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, se zaposlenemu povrnejo stroški v višini 18 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec. Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.

(2) Cena iz prejšnjega odstavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-22/2020
Ljubljana, dne 3. decembra 2020
EVA 2020-3130-0047

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik