NIČ VEČ POŠILJANJA BOLNIŠKI LISTOV NA FURS + uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev - od 1. 2. 2020

 

Samostojni zavezanec, ki je upravičen do nadomestila za čas začasne zadržanosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, na ZZZS posreduje posebno pisno vlogo.

Vloga za nadomestilo

Na papir izpisanega vizualiziranega elektronskega Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) k vlogi ni potrebno priložiti. V primeru darovanja krvi je obvezna priloga potrdilo o darovanju krvi. Vlogo samostojni zavezanec lastnoročno podpiše in jo na območno enoto ali izpostavo ZZZS posreduje osebno, po pošti ali skenirano v elektronski predal sedeža območne enote. Naslovi elektronskih predalov območnih enot so objavljeni na spletni strani ZZZS: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1B62FBBF75037ADAC1256E8900255690

Podatki za obračun nadomestila in pogoj oddaje OPSV za mesec zadržanosti

Podatke o osnovi za nadomestilo plače in osnovi, po kateri bi bil samostojni zavezanec zavarovan, če ne bi bil zadržan od dela (t.i. limit), ZZZS v elektronski obliki pridobi od FURS. Ta elektronska izmenjava je možna šele po oddaji elektronskega obračuna prispevkov za socialno varnost (OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVP ali OPSVT) za mesec zadržanosti, zato ZZZS predlaga, da samostojni zavezanec oziroma pooblaščeni računovodski servis ne čaka, da bo FURS najprej objavil predpolnjen OPSV (okrog 10-tega v mesecu) in da ga bo takrat le potrdil oziroma popravil, ampak OPSV odda takoj, ko je to na e-Davkih mogoče. ZZZS bo namreč lahko obračunal nadomestilo in nakazal nadomestilo na TRR samostojnega zavezanca šele po potrditvi oziroma oddaji OPSV.

V primeru, da je samostojni zavezanec v koledarskem letu pred letom, ko je bil zadržan od dela, v določenem obdobju prejemal plačo ali nadomestilo plače (npr. iz naslova delovnega razmerja, starševskega varstva, brezposelnosti…), predloži na ZZZS podatke o teh izplačilih, ki jih pridobi od prejšnjega delodajalca oziroma izplačevalca nadomestila ali jih predloži zavarovanec sam (npr. podatke iz informativnega izračuna dohodnine oziroma odločbe o odmeri dohodnine).

ZZZS opravi obračun nadomestila, ki ga samostojnemu zavezancu izplača v roku 15 dni od prejema popolne vloge in vseh potrebnih podatkov za obračun. ZZZS izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke, ki pa jih ZZZS ob izplačilu nadomestila nakaže na ustrezne podračune FURS.

Izenačitev pravice do nadomestila za samostojne zavezance z osebami v delovnem razmerju

Nadomestilo plače se v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, pod enakimi pogoji kot za delavca, od 121. koledarskega dneva dalje izplača tudi v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom ter v primeru recidiva, če gre za nezmožnost za delo samostojnega zavezanca. Prav tako samostojnemu zavezancu pripada nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri.

Samozaposleni niso upravičeni do nadomestila za začasno zadržanost od dela po prenehanju statusa samostojnega zavezanca (2. in 3. odstavek 34. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Obveščanje FURS o zadržanosti od dela

Samostojnim zavezancem na FURS vizualiziranih in na papir izpisanih eBOL ni več potrebno predložiti, saj jih na FURS v elektronski obliki posreduje ZZZS. Samostojni zavezanci posredujejo na FURS le kopije potrdil o darovanju krvi.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom

Za samostojne zavezance velja določba 78. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po kateri se samostojnim zavezancem ter njihovim družinskim članom (razen otrokom) v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, med drugim zadrži tudi njihova pravice do nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Samostojni zavezanec lahko uveljavi pravico do nadomestila plače potem, ko poravna prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obračun prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

V primeru, da je samostojni zavezanec (samozaposleni oziroma lastnik podjetja) na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije začasno zadržan od dela v breme ZZZS, mora samostojni zavezanec na ustreznem obrazcu (OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVP ali OPSVT), ki ga odda elektronsko na FURS, označiti, da je začasno zadržan od dela v breme ZZZS. Na podlagi teh podatkov se obveznost za plačilo prispevkov evidentira le za čas, ko mora zavezanec sam zase plačati prispevke. V tem času torej samostojni zavezanec ni dolžan obračunati prispevkov in tudi ni bremenitve iz tega naslova s strani FURS. Dolg iz prispevkov samostojnemu zavezancu v času začasne zadržanosti od dela v breme ZZZS ne nastaja.

Refundacija nadomestila plače za zaposlene pri samostojnem zavezancu

V primeru, da samostojni zavezanec zaposluje delavce, mora enako kot vsi drugi delodajalci, ob izplačilu plače zaposlenemu obračunati prispevke, dohodnino in oddati obr. REK-1 in jih tudi plačati. V kolikor teh prispevkov ne poravna, se mu evidentira dolg.

VIR: ZZZS